31 August 2009

Old communist school?

Credit: nationaalarchief.nl

Salatiga: Lerarenkamer in de school te Salatiga. Gevonden documenten en boeken, evenals de aangebrachte opschriften en emblemen, wezen erop, dat deze school speciaal was ingericht om de Communistische leerstellingen aan de jeugd te onderwijzen.

Teachers in the school room to Salatiga. Found documents and books, as well as the applied markings and signs, pointing out that this school had been specially designed to accommodate the Communist teachings to youth to teach.Salatiga: Interieur van een klaslokaal in de school van Salatiga. Gevonden documenten, emblemen en opschriften wezen erop dat deze school gebruikt werd als een Communistisch vormingsinstituut voor de jeugd. Op het schoolbord is een aankondiging te lezen dat het "verstrekken van verklaringen in het belang van de partijraad om zeer dringende redenen is uitgesteld tot nader vast te stellen datum

Interior of a classroom in the school of Salatiga. Found documents, emblems and inscriptions indicated that this school was used as a Communist training institute for the youth. On the blackboard is an announcement stated that the "provision of statements in the interest of the party for very urgent reasons, has been postponed until further date to be determined


No comments: